मर्मत गर्दैगर्दा अचानक आगलागी भई जल्दै गरेको मोटरसाइकल


पोखराको न्यूरोडको मोटरसाइकल वर्कसपमा बिहीबार मर्मत गर्दैगर्दा अचानक आगलागी भई जल्दै गरेको मोटरसाइकल ।

dbQ ;’j]bL, kf]v/f, /f;;

यसमा तपाइको मत